Aigoromo

koi with blue-robed scales on a hi pattern.